Cùng con phát âm chuẩn như người bản ngữ!
Hotline : 0969953399

PHÁT ÂM PHONICS

KHÓA HỌC

NỘI DUNG KHÓA HỌC

BẢNG CHỮ CÁI
NGUYÊN ÂM NGẮN
PHẦN 1
PHẦN 2
PHẦN 3
NGUYÊN ÂM DÀI
PHẦN 4
PHỤ ÂM HỖN HỢP
PHẦN 5
KẾT HỢP CÁC KÍ TỰ

PHẦN 3 - NGUYÊN ÂM DÀI

PHẦN 3 - NGUYÊN ÂM DÀI

PHẦN 3 - NGUYÊN ÂM DÀI

PHẦN 3 - NGUYÊN ÂM DÀI

PHẦN 3 - NGUYÊN ÂM DÀI

PHẦN 3 - NGUYÊN ÂM DÀI

Xem thêm

PHẦN 2: NGUYÊN ÂM NGẮN PHẦN 1: BẢNG CHỮ CÁI PHẦN 4: PHỤ ÂM HỖN HỢP PHẦN 5: KẾT HỢP CÁC KÝ TỰ