Bắt đầu học >

Bộ học tiếng anh cho trẻ từ 0-8 tuổi:
Cấu trúc cơ bản 

  • Học mọi lúc mọi nơi
  • Giảng viên là các chuyên gia hàng đầu
  • Nội dung chương trình chuẩn quốc tế 

Khóa học cho con

Bộ học tiếng Anh qua bài hát cho trẻ từ 0-8 tuổi: Cấu trúc cơ bản

Bài 09. Rain rain go away

Bài 10. Do you like broccoli

Bài 01. Alphabet jobs

Bài 02. You are my sunshine

Bài 03. Let_s count to 100

Bài 04. Months of the year.

Bài 05. Days of the week

Bài 06. Wake up

Bài 07. I see something blue

Bài 08. Put on your shoes

Bài 11. Twinkle twinle like a star

Bài 12. The clothing song

Bài 15. Where_s the monkey

Bài 16. what is in your bag

Bài 13. Food song- Learn 15 food and drink

Bài 14. Fruit song

Bài 17. what are you doing

Bài 18. Good bye song

Bài 19. I have a dream

Bài 20. Proud of you

Bài 21. Seasons in the sun.

Bài 22. what do you hear

Bài 23. You raise me up

Bài 24. How are you

Bài 25. Forever friend

Bài 26. ABC lalala